กศจ ปทุมธานี-ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย-กรณีพิเศษ-จำนวน-69-อัตรา ครูประถมคอม

ที่ วัดเทพสรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี เข้าร่… #แนวปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร ? ผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 ตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วพบว่าขึ้น 2 ขีด ผลเป็นบวก ติดเชื้อโควิด-19 (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ไม่ต้องให้ตรวจยืนยันซ้ำด้วย RT-PCR) ดำเนินการต่ออย่างใดอย่างหนึ่งด… ของวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ” นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี” นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล ” เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี “ นายสุรชัย โชว์วิวัฒนา ” เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ… ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับประชาชนตำบลบางกะดี ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมร่วมกับ อบจ. ๒๓ ตุลาคม “วันปิยมหาราช” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือ ของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ …

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี” พร้อมด้วย “นางวารุณี ลำใย รองนางยกเทศมนตรีตำบลบางกะดี” “พ.อ.อ.สฤษดิ์ เย็นทรวง ประธานสภาเทศบาลตำบลบางกะดี” และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ออกสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้… เทศบาลตำบลบางกะดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและแจ้งแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ของ อสม.แต่ละชุมชน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ณ ห้องประชุ… วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. นางสาวนรารัตน์ บุญเชิด รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต พร้อมด้วยนางกรณ์ญรัศมิ์ วรรณสังข์ รองปลัดเทศบาล ,นางพัชรียา ฟุ้งมงคลเสถียร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมหาร… ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เชิญชวนบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองคูคต เบอร์โท…

กศจปทุมธานีครูผู้ช่วย2561

ณ ห้องประชุม “บุษกรภิรมย์” ชั้น three อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย – นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี ได้มอบหมายให้นางวารุณี ลำใย รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย นายสุรชัย โชว์วิวัฒน… วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบุษกรภิรมย์ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางกะดี โดยมี นางวารุณี ลำใย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี พร้อมด้วย นางศุภนิจ ศรีพระราม รองนายกเทศมนตรีฯ ,นายสุรชัย โชว์วิวัฒนา รองนายกเทศมนตรีฯ… วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองบางกะดี ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกะดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลบางกะดี ได้ทำการผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลบางกะดีและผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุในวันพรุ่งนี้เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมบ้านท่านนายกเทศมน… เทศบาลตำบลบางกะดี กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุ” รุ่นที่1/สัปดาห์ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. โดยในครั้งนี้ได้จัดในหัวข้อ “สมุนไพรรักษาโรคในชีวิตประจำวัน” โดยวิทยากรจิตอาสา โดยใ… เทศบาลตำบลบางกะดี กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยจัดให้มีการอบรม เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกะดี โดยวิทยากรพิเศษจากส…

เจอ แจก จบ” รักษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย???? ดูแล “ผู้ติดเชื้อโควิด-19” กลุ่มสีเขียว (ไม่มีอาการ-อาการเล็กน้อย) บอร์ด สปสช. อนุมัติหลักเกณฑ์จ่ายค่าบริการโควิด-19 ดูแล “ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว” … ทั้งนี้ หากเกิดการสูญหาย หากค้นหาในบริเวณงานแล้วยังไม่พบตัว ให้โทรแจ้ง 1191 หรือ แจ้งความเด็กหายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอครบ 24 ชม. ทั้งหมดถามตอบคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรแจ้งเตือนข่าวสารแหล่งความรู้คลังความรู้ดิจิทัล มก.

♫ ประกาศผลกิจกรรม “เจิดจ้า ท้า Challenge” รอบบิลเด… MEA ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใ… MEA มอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต… ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ค่ะ… ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ✅ ???? พับหน้ากาก ให้ส่วนที่สัมผัสใบหน้าดูด้านใน ????

2566 ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 ในการนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโปสเตอร์ปร… วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองบางกะดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมแกนนำสุขภาพชุมชนเมืองบางกะดี ภายใต้ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยนายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี ได้เป็นป… วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. พิธีมอบเกียรติบัตรองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ” ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ” นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดีได้เข้ารับเกียรติบ…

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2563 “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี ได้สั่งการ “นายสิงหา รอดวงษ์” ผ.อ.กองวิชาการและแผนงาน (รก.หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบา… เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 จังหวัดปทุมธานี ได้จัดให้มีการประชุมหารือเพื่อพิจารณามาตราการในการแก้ไขปัญหาการกักกันตัว กลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยงหรือ… การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ – ภาษีโรงเรือนและที่ดิน – ภาษีป้าย – ภาษีบำรุงท้องที่ เทศบาลตำบลบางกะดี ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี ในเขตเทศบาลตำบลบางกะดี ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน …

2565 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ นางสาวลำพวน สุขสุเมฆ ท้องถิ่นอำเภอคลองหลวง เข้าร่วมการจัดประชุมผู้นำชุมชน ประชาชนในหมู่บ้าน เพ… ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว …………………………………&hel… #คปภ.แจง ผู้เคลมประกันรักษาตัวแบบ HI – CI – Hotel Isolation #ให้อนุโลมจ่าย “ ค่ารักษาพยาบาล-ค่าชดเชยรายวัน/รายได้ ” เพื่อลดข้อพิพาทและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัย ที่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อโควิด เตรียมออกเป็นคำสั่งนายทะเบียนฯ …

มาแล้วค่า…คลิปการเรียนว่ายน้ำครั้งแรกของน้องบอลลูน ลูกชายคุณพ่อต่อ (คุณรุ่งโรจน์ สุวรรณธาดา) จากเพจ… การดูแลของพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤตเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการจัดท่านอนคว่ำในผู้ป่วยซึ่งมีภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน. วารสารพยาบาลสภากาชาติไทย, 13, 62-73. one hundred thirty ปีแห่งประวัติศาสตร์กิจการไฟฟ้าไทย ที่พร้อมส่งต… MEA เดินหน้าส่งมอบถุงยังชีพหลายชุมชน แทนกำลังใจสู้…

ณ ห้องประชุมชั้น three เทศบาลตำบลบางกะดี โดยมี พ.อ.อ.สฤษดิ์ เย็นทรวง (ประธานสภาเทศบาลตำบลบางกะดี) เป็นประธานในที่… เทศบาลตำบลบางกะดี ได้จัดทำการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกะดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลบางกะดี โดยมี พ.อ.อ.สฤษดิ์ เย็นทรวง (ประธานสภาเทศบาลตำบลบางกะดี) เป็นปร… โครงการจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีการจัดการกับขยะด้วยหลักการ 3Rs (แยกขยะก่อนทิ้ง) R1 ใช้น้อย/ลดการใช้ R2 ใช้ซ้ำ R3 ใช้ใหม่ด้วยวิธีรีไซเคิล ทิ้งขยะให้ถูกสี ดีต่อสิ่งแวดล้อม ดีต่อเรา สีส้ม ขยะอันตราย คือขยะที่มีองค์… ประกาศรายชื่อสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมทั้งข้าราชการ และบุคลากรที่ยื่นความประสงค์ถ่ายโอนมาสั… ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก กรณี…

เทศบาลขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 (วัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม”) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เงื่อนไขผู้มีสิทธิลงทะเบียนวัคซีน 1. ผู้ที่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่ตำบลบางกะดี 3. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองบางกะดี ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน” ซิโนฟาร์ม” ให้กับประชาชนชาวบางกะดี ตามกลุ่มเป้าหมายตามที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด โดยจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนในรอบที่ 1 เข็มที่ 1 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยมี “… เทศบาลเมืองบางกะดี ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกะดี สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.

กศจปทุมธานีครูผู้ช่วย2561

นางสาวนรารัตน์ บุญเชิด รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ คเชนทรพรรค หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย ลงพื้นที่รับลงทะเบียนเพื่อให้บริการกับประชาชนในการลงท… การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบและกลยุทธ์ทางการเงินของบริษัทมหาชนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์.ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 1-9. วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้มีการจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” (นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี) ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ forty three ประจำปี 2565 จัดขึ้นโดยสมาคมผู้อา… 2565 เทศบาลเมืองบางกะดี ขอแสดงความยินดีกับ “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” (นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี) เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ forty three ประจำปี 2565 จัดขึ้นโดยสมาคมผ… ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญถาวร ปลัดเทศบาลเมืองบางกะดี และนางสุภาภรณ์ ศรีตองอ่อน หัวหน้าสำนักปลัดเทศ…

เพื่อพิจารณาขอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อ… คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกะดีและนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี ได้จัดประชุมจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกะดีและนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี เมื่อวันที่ four กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกะดี กองสวัสดิการสังคม ได้พาคณะนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลบางกะดี รุ่นที่ 1 ไปศึกษาดูงานที่ “ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เทศบาลนครนนทบุรี” เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. จังหวัดปทุมธานีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี สำนักงานอุสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางกะดี และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ได้ทำBIG CLEANING DAYลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศพื้นที่ตำบลบางกะดีณ ลาน BIP warehous… เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี ได้มอบหมายนายสุรชัย โชว์วิวัฒนา รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี พร้อมด้วยนางสาวมรกต เสมอตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกะดี และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางกะดี ร่วมแรงร่วมใจกันกรอกกร… วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมปทุมพร ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกะดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกะดี ได้จัดประชุมแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาน ปัญหากลิ่นเหม็น น้ำเสีย เสียงดัง จากการประกอบกิจการผลิตกระดาษ บริษั… พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัล โครงการ “การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ four ” วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” (นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี) ได้เข้ารับโล่และเกียรติบัตรรางว… ของวันนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกะดี ได้จัดโครงการฉีดวัคซีนรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดีได้จัดหน่วยเคลื่ือนที่ ออกใ… ของวันนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกะดี ได้จัดโครงการฉีดวัคซีนรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดีได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ ออกให้บร… ของวันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางกะดี โดยมี ” พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ” ( นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ) และ ” นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล ” ( นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี …

นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต พร้อมด้วยนายณรงค์ อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมร่วมกับนายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอลำลูกกา ,หัวหน้าส่วนราชการ ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แ… วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี ได้อนุมัติให้ทำลายบัตรเลือกตั้งของนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลเมืองคูคต โดยมีนางกรญ์รัศมิ์ วรรณสังข์ รองปลัดเทศบาลเมืองคูคต พร้อมด้วยจ่าเอก… วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม “บุษกรภิรมย์” ชั้น three อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย – นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี ได้มอบหมายให้นางศุภนิจ ศรีพระราม รองนายกเทศมนตรีฯ นายสุรชัย โชว์วิวัฒนา รองนายก…

ของวันนี้ ” นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี มอบหมายสั่งการให้ ” นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล ” เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี “ นายสุรชัย โชว์วิวัฒนา ” เลขานุการนา… บรรยากาศการลงทะเบียนใช้สิทธินโยบายของรัฐบาล โครงการ “เราชนะ” ได้มีบริการให้สำหรับกลุ่มประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือไม่มีสัญญานอินเตอร์เน็ต รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการที่สนใจจะมารับบริการลงทะเบียนโครงการของรัฐ “เราชนะ”… เทศบาลเมืองบางกะดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางกะดี ได้ดำเนินการนำรถพ่นละอองฝอยแรงดันสูงผสมยาฆ่าเชื้อขนาด 1,000 ลิตร ออกตระเวนพ่นละอองฝอยผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ(COVID-19)เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นำโดย “นา… เทศบาลเมืองบางกะดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางกะดี ได้ดำเนินการนำรถพ่นละอองฝอยแรงดันสูงผสมยาฆ่าเชื้อขนาด 1,000 ลิตร ออกตระเวนพ่นละอองฝอยผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ(COVID-19)เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นำโดย “นา…

วันเสาร์ที่ eight ตุลาคม 2565 นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี พร้อมด้วย นายนพดล ลัดดาแย้ม สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นางวารุณี ลำใย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี นางศุภนิจ ศรีพระราม รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี นายสุรชัย โชว์… วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกะดี นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี รับมอบ เงินบริจาค จำนวน a hundred,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากบริษัท ไทยเทคโนโลยี เดเวลลอปเมนท์ จำกัด เข้ากองทุน CSR สถานประกอบการในเ… วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมปทุมพร ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกะดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกะดี ได้จัดพิธีปฏิญาณตน ชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร เทศบาลเมืองบางกะดี โดยนายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศ… วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมปทุมพร ชั้น three อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกะดี – นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี พร้อมด้วยนางวารุณี ลำใย รองนายกเทศมนตรีฯ นางศุภนิจ ศรีพระราม รองนายกเทศมนตรีฯ นายสุรชัย โชว์วิวั… วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565ณ ห้องประชุมชั้น three อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางกะดี นายเอกวิทย์ มีเพียร “รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี”เป็นประธานในพิธีและลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ “อาชีวศึกษา กอง… ของวันที่ eight มกราคม 2565 ” นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล ” (นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี) เป็นประธานเปิด LIVE สด!

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี , “นางวารุณี ลำใย” รองนายกเทศมนตรีฯ , “นางศุภนิจ ศรีพระราม” รองนายกเทศมนตรีฯ, ”นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล” เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ… เทศบาลตำบลบางกะดี ได้จัดทำการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกะดี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ eleven กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น three เทศบาลตำบลบางกะดี โดยมีโดยมี “นางปราณี อินทวงศ์” (รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางกะดี) เป็นประธานในที่ประ… เทศบาลตำบลบางกะดี กองช่างได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นผิวถนนที่ชำรุด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. เพื่อเร่งซ่อมแซมและรีบเปิดถนนให้ประชาชนสัญจรได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด และต่อไปนี้ก็ให้มีการติดตามสภาพการพื้นผิวถนนเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นผิว… เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี, 10-22. เทศบาลเมืองบางกะดี ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ได้จัดกิจกรรมทำหมันสุนัข ทั้งสุนัขจรจัดและสุนัขบ้าน พร้อมฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและวัคซีนรวม ให้กับสุนัขที่มาทำหมัน ไม่เสียค่าใช้จ่าย สุนัขที่นำมาทำหมันต้องมีอายุตั้งแต่ three เดือนขึ้นไปจนถึงอายุ 10 ปี เวล… กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่….กองคลัง งานพัฒนารายได้ เทศบาลเมืองบางกะดี หมายเ…

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเ… เทศบาลเมืองบางกะดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัด”การประชุมคณะอนุกรรมการด้านแผนงานฯ ประชุมเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเทศบาลเมืองบางกะดี ครั้งที่2/2564 เมื่อวันที่ 27 … เทศบาลตำบลบางกะดี ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร และทางเทศบาลตำบลบางกะดีได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและสอบสั… บรรยากาศโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ thirteen กันยายน 2562ได้ช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของจังหวัดปทุมธานี โดยมี “นายอาวุธ วิเชียรฉาย” นายอำเภอเมืองปทุมธานีเป็นประธานเปิดกิจกรร… “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติยศ จาก “นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา” ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.

การจัดการทรัพยากรป่าไม้ชุมชนดอยหัวง้ม ในรูปแบบเครือข่ายของตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 89-99. วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมพร ชั้น three เทศบาลเมืองบางกะดี #ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกะดี “นายสมนึก สว่างเนตร” สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นประธานคณะกรรมการ ในที่ประชุมพิจารณาร่างแผ… วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี พร้อมด้วย นายนพดล ลัดดาแย้ม สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นางวารุณี ลำใย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี นายสุรชัย โชว์วิวัฒนา รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี นายสร… เมื่อวันพุธที่ three สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.

สถิตย์ วงศ์สุรประกิต, ฉันทนา แรงสิงห์, และ เจนนารา วงศ์ปาลี. ผลของโปรแกรมการบำบัดทางพฤติกรรมความคิดต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการของโรคซึมเศร้า. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 11, 47-58. รัตนาภรณ์ แบ่งทิศ และ วรรณ์วิการ์ ใจกล้า.

พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังสี, วิเชพ ใจบุญ,พัฒณัฏฐ์ เทพอัตถาพร. การส่งต่อผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไปรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดลำปาง.วารสารวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 11 ,34-47. ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ … วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี พร้อมด้วย นางวารุณี ลำใย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี นางศุภนิจ ศรีพระราม รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี นายสุรชัย โชว์วิวัฒนา รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี นายสมบัติ เสาวรั… เมื่อวันจันทร์ที่ three ตุลาคม 2565 เวลา 23.00 น. นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี พร้อมด้วยนายสุรชัย โชว์วิวัฒนา รองนายกเทศมนตรีฯ นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายวิโรจน์ ธูปเมือง สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายณรงค…

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกาญจนบุรี. ที่ ห้องหงส์มังกร อาคารจอดรถ ชั้น 12 เทศบาลนครรังสิต นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการป… สถจ.ปทุมธานี เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย พ…

กศจปทุมธานีครูผู้ช่วย2561

ประชาชนท่านใดที่ได้ทำการตรวจคัดกรองและตัดแว่นสายตาในงานเทศบาลเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ “ตรวจคัดกรองภาวะสายตาบกพร่อง และจัดหาแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลบางกะดีที่มีปัญหาบกพร่องทางสายตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565” สามารถมารับแว… ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางกะดี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2565” – ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ four สำหรับประชาชนหมู่ที่ four,5 . วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.

แต่ละแห่ง เปิดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ใน 42 กลุ่มวิชา ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การเข้ารับบรรจุและแต่งตั้งเป็น “ข้าราชการ” สังกัด สพฐ. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล… ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อความรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนย่าเป้า ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง.

เมื่อวันที่ 29 กัีนยายน 2563 “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร จาก “ดร.พินิจ บุญเลิศ” ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยเทศบาลเมืองบางกะดีได้รับรางวัลในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่… เมื่อวันที่ three กันยายน พ.ศ.2563 “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี ได้เดินทางไปร่วมในพิธีเปิดเทสโก้ โลตัส สาขาบางกะดี ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน โดยมี “ดร.พินิจ บุญเลิศ” ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธ… เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ดูแลประชาชนและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยดำเนินการล้างถนนบริเวณถนนติวานนท์ (ตั้งแต่แยกโรงแรมปทุมธานีเพลส -…

เทศบาลเมืองบางกะดี กองสวัสดิการสังคม เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ หรืออายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2566 เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506 เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไ… ของวันที่ four เมษายน 2565″ นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล ” ( นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี ) พร้อมด้วย ” นางวารุณี ลำใย ( รองนายกเทศมนตรีฯ ) ” นางศุภนิจ ศรีพระราม ( รองนายกเทศมนตรีฯ ) ” นายสุรชัย โชว์วิวัฒนา ” … ของวันนี้ ” นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี มอบหมายสั่งการให้ ” นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล ” เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี “ ร่วมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกะดี เขต1 และ 2… เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ” นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล ” (นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี) ” นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล ” (เลขานุการนายกเทศมนตรี) ” นายธนากร อึ้งอัมพรวิไล” (สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2) พร้อมด้วย ” นายเกียรติศักดิ์ ต… เมื่อวันที่ 22กันยายน 2564 “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี , “นางวารุณี ลำใย” รองนายกเทศมนตรีฯ , “นางศุภนิจ ศรีพระราม” รองนายกเทศมนตรีฯ, ”นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล” เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ … เมื่อวันที่ 21กันยายน 2564 “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี , “นางวารุณี ลำใย” รองนายกเทศมนตรีฯ , “นางศุภนิจ ศรีพระราม” รองนายกเทศมนตรีฯ, ”นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล” เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ …

เทศบาลตำบลบางกะดี ได้จัดโครงการ”โรงเรียนผู้สูงอายุ” รุ่นที่1/ สัปดาห์ที่16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562 ในหัวข้อ “บริหารข้อมือด้วยงานประดิษฐ์ (ทำเครื่องหนัง)” โดยวิทยากรชื่อดัง”ดร.นิตินันท์ พันทวี” ในโครงการครั… เทศบาลตำบลบางกะดี กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการ”โรงเรียนผู้สูงอายุ” รุ่นที่1/ สัปดาห์ที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. โดยมีวิทยากรชื่อดัง”ดร.นิตินันท์ พันทวี” มาพูดในหัวข้อ “เพศสัมพันธ์ในผู้ส… เทศบาลตำบลบางกะดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ eleven กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมพร ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกะดี โดยในโครงการนี้นั้น “นางวารุณี ลำใย” รองนายก… กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบางกะดี ได้จัดทำการประชุมร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.

“นายอาวุธ วิเชียรฉาย” นายอำเภอเมืองปทุมธานี ได้เข้าตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลบางกะดี โดยมี “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับในการตรวจเยี… “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี พร้อมด้วย “นายสิงหา รอดวงษ์” ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางกะดี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น.ได้ออกสำรวจพร้อมติ… เทศบาลตำบลบางกะดี ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.

การรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการคร… พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน “สืบศิลป์หัตถกรรม เลิศล้ำเด็กปทุมธานี สร้างคนดีสู่สังคม” ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สำ… สุพิมล ขอผล, ปิยธรณ์ เร่งเร็ว, ภิชญาดา สิริยาวณิช, และสุวรรณ วงศ์สุวรรณ. ความชุกของภาวะความเครียดของประชาชน ต่อสภาวะหมอกควัน ของชุมชนตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง.